Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en handelingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen.

 

2. AANBIEDING EN OVEREENKOMST

2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie en documenten. Begrotingen, plannen of andere bescheiden, genoemd in de aanbiedingen, blijven ons eigendom en gelden uitsluitend tot indicatie. Zonder onze toestemming mogen deze documenten niet worden vermenigvuldigd of anderszins aan derden worden verstrekt of ter inzage gelegd.

2.2. Overeenkomsten komen eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, dan wel uitvoering hebben gegeven aan de werkzaamheden.

2.3. Het bepaalde in artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW worden buiten toepassing verklaard. Deze algemene voorwaarden zijn ook geschreven voor al diegenen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden, voor onze eigen werknemers en voor onze directieleden.

 

3. DIENSTVERLENING

3.1. Wij spannen ons in om de diensten ten behoeve van de opdrachtgever correct en naar beste kunnen te verrichten.

3.2. Indien wij onze werkzaamheden op locatie van de wederpartij uitvoeren, stelt de wederpartij alle benodigde faciliteiten ter beschikking en zorgt zij ervoor dat aan alle toepasselijke wetgeving wordt voldaan.

3.3. Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de gebruikelijke kantooruren.

3.4. Onze diensten gelden niet als arbeidsbemiddeling en partijen stellen zich niet als zodanig op. Het is de klant niet toegestaan om tijdens en binnen 12 maanden na afloop van een overeenkomst met ons, een arbeidsovereenkomst aan te gaan met één van onze medewerkers of die op enigerlei andere wijze te werk te stellen, tenzij zulks door ons schriftelijk is toegestaan. In geval van overtreding van dit beding verbeurt de klant een onmiddellijk opeisbare boet van € 50.000,– aan ons.

3.5. Wij verwerken in onze administratie gegevens van opdrachtgevers zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij stellen deze gegevens niet om commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Door zijn e-mailadres aan ons bekend te maken, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met elektronische communicatie van ons, ook voor marketingdoeleinden van ons. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens in te trekken.4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1. De door ons aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt, voor zover die documenten in opdracht van opdrachtgever zijn vervaardigd.

4.2. Door ons ontwikkelde software blijft ons uitsluitende eigendom en zal nimmer eigendom van de opdrachtgever worden. Wij verstrekken slechts een licentie op het gebruik van door ons ontwikkelde software.

4.3. De opdrachtgever zal ons beeldmerk, handelsnaam of andere intellectuele eigendomsrechten niet gebruiken. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden streven wij ernaar dat de intellectuele eigendomsrechten van derden ongemoeid blijven, zonder dat wij daartoe een vrijwaring kunnen verstrekken.

 

5. PRIJS EN BETALING

5.1. Alle prijzen gelden in euro’s en dienen te worden vermeerderd met BTW.

5.2. Betaling vindt door overmaking op het door ons aangegeven bankrekeningnummer plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.3. Betaling dient zonder opschorting of verrekening plaats te vinden en strekt in eerste instantie tot voldoening eventuele rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de oudst openstaande factuur.

5.4. Facturen zijn ineens opeisbaar in de volgende gevallen:

• faillissement, surséance van betaling of toelating tot de WSNP van de opdrachtgever;
• liquidatie of ontbinding van de wederpartij;
• toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen jegens ons.

5.5. Indien betaling niet of niet tijdig plaatsvindt, zullen wij een schriftelijke ingebrekestelling versturen met het verzoek om de factuur alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien Opdrachtgever na het verlopen van de termijn in de schriftelijke ingebrekestelling de factuur nog niet heeft betaald, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd, alsmede de invorderingskosten van artikel 6:96 lid 4 BW, die worden bepaald op € 250,00 en de redelijke buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van de hoofdsom.

 

6. OVERMACHT

6.1. In geval van overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitoefening van onze werkzaamheden.

6.2. Van overmacht is sprake indien wij niet in staat zijn de overeenkomst uit te voeren buiten onze wil of schuld, onder meer indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist of onvolledig zijn, de opdrachtgever oneigenlijk of onjuist gebruik maakt van de door ons ter beschikking gestelde gegevens, de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde werkplaats onvoldoende geschikt blijkt te zijn om welke reden ook, ofwel indien op ICT- of internetgebied problemen worden ervaren.

6.3. Indien de overmachtsituatie langer dan 14 dagen duurt, is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een aanspraak bestaat op ongedaanmakingsverbintenissen of schadevergoeding.7. AANSPRAKELIJKHEID EN BEËINDIGING

7.1. In geval van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dient de opdrachtgever ons eerst in de gelegenheid te stellen de tekortkoming te repareren met een nakomingstermijn van 14 dagen, tenzij nakoming niet (meer) mogelijk/gewenst is. Van een toerekenbare tekortkoming is geen sprake in geval van overmacht als bedoeld in artikel 6.

7.2. De aansprakelijkheid uit welke hoofde ook is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door onze verzekeraar wordt uitgekeerd.

7.3. Indien en voor zover de verzekeraar geen dekking mocht bieden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur waarop de werkzaamheden in kwestie betrekking hadden.

7.4. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade (gevolgschade, winstderving, bedrijfsschade, extra kosten) ) is hoe dan ook uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is niet uitgesloten.

7.5. Deze overeenkomst kan worden opgezegd in de navolgende gevallen:

• faillissement, surséance van betaling of toelating tot de WSNP van één van de partijen;
• bedrijfsbeëindiging van één van de partijen;
• toerekenbare tekortkoming die niet wordt gerepareerd nadat die ingebrekestelling met een nakomingstermijn van 8 dagen is verstuurd.

7.6. Beëindiging van de overeenkomst op grond van het voorgaande leidt nimmer tot schadeplichtigheid of aanspraak op ongedaanmakingsverbintenissen of welke kosten dan ook.

 

8. GEHEIMHOUDING

8.1 Het is Opdrachtnemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever gedurende looptijd en na het beëindigen van de overeenkomst aan derden informatie te verschaffen over de werkzaamheden, de organisatie en de in- en externe contacten van Opdrachtgever en de uitvoeringsorganisatie, tenzij dit zou passen in de normale uitvoering van de opdracht.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 Iedere rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en ons wordt beheerst door Nederlands recht.

9.2 In geval van geschillen is de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht bij uitsluiting bevoegd.

Voor akkoord:
d.d. 1 november 2021

Ernstjan van Dam
Directeur