Privacyverklaring

Doeleinden verwerking

Van Dam & Oosterbaan verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van onze (financiële) administratie, CRM-systeem of ticketsysteem voor incidenten en wijzigingen. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met je gegevens en wat je rechten en plichten zijn.

Wettelijke grondslag verwerking

Van Dam & Oosterbaan verwerkt je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen jou en Van Dam & Oosterbaan.

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die Van Dam & Oosterbaan heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie.

Verstrekking persoonsgegevens

Als klant ben je verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens aan Van Dam & Oosterbaan: NAW-gegevens.

Categorieën persoonsgegevens
Naast de verplicht te verstrekken gegevens kunnen aanvullende gegevens in de genoemde systemen verwerkt worden, waaronder NAW-gegevens van meerdere contactpersonen of afdelingen van je bedrijf en persoonsgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bij je bedrijf.

Website

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies en welke wij gebruiken, bekijk ons cookiebeleid.

Geheimhouding

Medewerkers van Van Dam & Oosterbaan hebben een strikte geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie die bedoeld of onbedoeld met betrekking tot jouw bedrijf is verkregen of inzichtelijk is. Deze geheimhouding geldt ook onverminderd voor onze leveranciers.

 

Apparatuur

Medewerkers van Van Dam & Oosterbaan hebben de beschikking over apparatuur waarmee op de kantoorlocatie of remote toegang tot je persoonsgegevens kan worden verkregen. Van Dam & Oosterbaan maakt gebruik van een beveiligd netwerk en hanteert een beleid dat niet op openbare werkplekken of hotspots gewerkt mag worden.

Ontvangers persoonsgegevens
Van Dam & Oosterbaan zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

 

Printen van persoonsgegevens

Elke uitdraai waarop je persoonsgegevens zichtbaar zijn, zal niet worden bewaard en na gebruik direct worden vernietigd. In beginsel zal Van Dam & Oosterbaan geen persoonsgegevens printen. Van Dam & Oosterbaan hanteert het principe van digitaal werken.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Je persoonsgegevens zullen door Van Dam & Oosterbaan worden bewaard tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Rechten als klant
Je hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Hiernaast heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Als klant heb je ook het recht Van Dam & Oosterbaan te verzoeken de persoonsgegevens die je zelf aan Van Dam & Oosterbaan verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Van Dam & Oosterbaan doet kan je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kan je schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kan je doen door deze schriftelijk per email of per post aan te vragen. Bij deze verzoeken kunnen wij om je identificatie vragen.

Van Dam & Oosterbaan                      

Euclideslaan 201                                    

3584 BS Utrecht  

informatiebeveliging@vandamoosterbaan.nl

tel: 085-1124371

 

Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Van Dam & Oosterbaan, neem dan contact op met Maaike Rijks, via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van je klacht. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan middels onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons