Deel dit artikel

Het opstellen van een lokale visie met ketenpartners o.b.v. Maatschappelijke ResultatenPeter Frans Oosterbaan

Gemeenten hebben moeite om vorm te geven aan de samenwerking met ketenpartners waarin dezelfde belangen en beoogde outcome zijn.

Hoe maken we inzichtelijk dat het werk van de ketenpartners bijdraagt aan de realisatie van de gemeentelijke ambities in het sociaal domein? Er is inzicht nodig in de huidige (beleids)opgaven van ketenpartners en hun activiteiten binnen de gemeente en binnen het sociaal domein. Er is geen inzicht in de overlappingen, de witte vlekken en de actieve en gewenste samenwerkingsverbanden tussen de ketenpartners en de gemeente. De gemeente heeft praktische input nodig om hun lokale visie vorm te geven.

Oplossing

Op basis van data-analyse & science… (trends, statistische afwijkingen, prognoses) breng je de huidige situatie in beeld. Welke ‘problematiek, uitdagingen en kernopgaven bestaan er binnen de gemeente en in de wijken? Hier heb je kennis van nodig samen met een strak proces wat herhaalbaar is, opnieuw toe te passen is. Binnen dit proces dienen dynamiek, terugkoppeling en innovatie een vaste plek te hebben.  Een eenvoudig laagdrempelig te interpreteren dashboard wat als instrument dient om intern verantwoording af te dragen en te sturen en extern als gespreksinstrument dient ten behoeve van de dialoog met ketenpartners. Een combinatie van ‘soft-indicatoren’ + ‘hard-indicatoren’ + duiding= informatie > kennis > handelen.

Resultaten

  • 0-meting / “Foto” van de huidige kernopgaven van de gemeente op wijkniveau
  • Per wijk een analyse met vergelijking wijk-gemeente-provincie-NL
  • Per wijk een profieltekst met duiding van de cijfers i.r.t. activiteiten van de ketenpartners
  • Doelgroepen concreet in beeld en gematcht met activiteiten van de ketenpartners
  • Procesbeschrijving op papier
  • Een processchema, positie gemeente en ketenpartners, sociogram
  • Zelf het proces kunnen toepassen om een nieuwe ketenpartner op te nemen
  • Wijkanalyses, maatschappelijke resultaten, indicatoren, match, effecten

Meer weten? Heeft jouw gemeente al vorm gegeven aan de visie op samenwerking met ketenpartners?

Ben je benieuwd hoe wij gemeenten en zorgaanbieders hierinondersteunen? Wil je in contact met ons komen over onze dienstverlening rond het vorm geven van een visie op samenwerking met ketenpartners? Neem dan contact op met Peter Frans Oosterbaan, te bereiken via 06- 287 35 345 of via peterfrans@vandamoosterbaan.nl