Deel dit artikel

Monitor Sociaal Domein

Uitdaging

Hoe staan we er voor binnen het Sociaal Domein? Waarom stijgen de zorgkosten zo hard en hoe krijgen we hier grip op? In welke wijken hebben we welke problematiek en wat zijn de oorzaken en ‘triggers’ hiervan? Hoe kunnen we op een eenvoudige manier managementinformatie ophoesten en verantwoording afleggen in een begrijpelijke taal aan ons bestuur?

Zonder een monitor Sociaal Domein heb je geen integraal inzicht over alle verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein. Je kunt geen trends en ontwikkelingen constateren, niet monitoren in welke mate beleidsdoelstellingen worden behaald, geen verantwoording afleggen aan het bestuur en je creëert geen aanleidingen om verdiepende vraagstukken te behandelen, je te laten verwonderen door opvallende zaken of om het rendement van business-cases en pilots te volgen.

Oplossing

Je wilt als beleidsmedewerker beleid op kunnen stellen aan de hand van feiten, cijfers en informatie en vooral niet op basis van onderbuikgevoel. Je wilt weten hoe de zorgproductie is opgebouwd en wat voor type zorg er is geleverd door de jaren heen, door welke aanbieders dit is geleverd en voornamelijk door welke verwijzer. Met de kennis van de problematiek per wijk kun je gericht beleid op stellen per wijk. Daar in een wijk waar veel Jeugdhulp problematiek is, wil je ander beleid opstellen dan in een wijk waar veel werkloosheid is of armoede en schuldproblematiek.

Om de toegangsteams of wijkteams aan te kunnen sturen heb je duidelijke informatie nodig. Je wilt weten welke zorg is geïndiceerd, door wie en hoe vaak. Om de financiële gevolgen te kunnen beheersen heb je adequate beheersmaatregelen nodig die je als gemeente kunt ontwikkelen en die je als gemeente ook daadwerkelijk kunt uitoefenen. De afgegeven zorg in de toegangsteams of wijkteams wil je in een overzichtelijk dashboard kunnen volgen met strakke doelstellingen en KPI’s die eenvoudig te meten zijn, gekoppeld aan in te zetten beheersmaatregelen.

Als teamleider, strateeg of manager wil je het bestuur in een eenvoudig te begrijpen taal kunnen informeren over de stand van zaken in de gemeente. Je wilt duiding kunnen geven aan de cijfers en vertellen wat de cijfers nu eigenlijk zeggen en wat we hier nou mee kunnen of moeten. Je wilt jezelf kunnen vergelijken met buurgemeenten en soortgelijke gemeenten al moet je je daar niet op doodstaren want het zegt niet zo heel veel omdat elke gemeente uniek is, een eigen historie heeft, eigen beleid heeft en eigen zorginfrastructuren. Inzoomen op de wijken moet kunnen al zou je met het bestuur liever willen inzoomen op de oorzaken van de huidige resultaten, waar je idealiter naar toe zou willen als gemeente met maatschappelijke resultaten, hoe je daar dan komt en hoe je dat dan effectief kunt meten.

Resultaten

  • Heldere rapportages voor bestuur en management waarmee verantwoording kan worden afgelegd over de stijgende zorgkosten. Dit geeft rust, creëert ruimte voor dialoog en biedt de Raad vertrouwen te geven aan het ambtelijk apparaat om door te ontwikkelen en stimuleert om de gekozen paden te blijven bewandelen.
  • Kostenbesparingen door eenvoudig in te zetten interventies bij verwijzers en zorgaanbieders doordat er inzicht komt door data-analyse in de opbouw en verloop van verwijzingen en indicaties per toegangsteam en zorgaanbieder. Door de besparingen kunnen meer zorgbehoevenden worden bereikt, zijn de wachtlijsten korter en worden de wachttijden teruggedrongen.
  • Een eenvoudig te gebruiken laagdrempelige monitor sociaal domein waarmee wel wordt gewerkt door de organisatie en onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk. IT’ers krijgen waardering voor hun ingezette bouwuren en de Business heeft eindelijk een bruikbare vertaling van de informatiebehoeften.
  • Elke eindgebruikersgroep heeft eigen analyses, rapportages en dashboards om zijn of haar werk mee te kunnen doen, verantwoording mee af te leggen of beleid mee op te kunnen stellen. Er wordt informatie-gedreven beleid opgesteld en niet meer op basis van onderbuikgevoel of ‘fingerspitzengefühl’.
  • Er is kennis over de problematiek per wijk, de opbouw van de zorgkosten, de veroorzakers en de ‘triggers’, hiermee kunnen gerichte beheersmaatregelen en interventies worden uitgevoerd die de gemeente daadwerkelijk kan inzetten.
  • De resultaten, effecten en outcome van het ingezette beleid en uitgevoerde beheersmaatregelen en interventies kunnen eenvoudig worden gemonitord door heldere en beïnvloedbare KPI’s.
  • Als gemeente heb je een objectief instrument in handen waarmee je het gesprek kunt aangaan met ketenpartners zoals huisartsen, zorgaanbieders, regiogemeenten, welzijnsorganisaties etc. Hierdoor kun je samen elkaars interventiepakket inzetten om burgers, cliënten en leerlingen zo optimaal mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten verder te helpen. Hierdoor worden burgers gelukkiger en zelfredzamer, participeren zij meer in de maatschappij en zullen zij zich minder eenzaam voelen.

Meer weten?

We vertellen graag over hoe we gemeenten ondersteunen met het implementeren van of het verder door ontwikkelen van de Monitor Sociaal Domein. Bel eens vrijblijvend met adviseur Peter Frans Oosterbaan en laat je verwonderen! Neem contact op met Peter Frans Oosterbaan via peterfrans@vandamoosterbaan.nl of 06- 287 35345.