Deel dit artikel

Preventie Jeugdhulp in samenwerking met Onderwijs

Uitdaging

Onderwijs en Jeugdhulp moeten meer naar elkaar toe bewegen, zo luiden de nieuwsberichten.  Op dit moment is er veel aandacht voor de miscommunicatie tussen beiden. Problematiek bij jeugdigen wordt te laat gesignaleerd waardoor het stadium waarin preventie mogelijk is niet wordt benut. De inzet van jeugdhulp stijgt, met als gevolg krapte in de gemeentelijke budgetten voor jeugdhulp. Lees in deze brochure meer over dit probleem en de oplossing die data-analyse kan bieden in het samenbrengen van de verschillende partijen in de zoektocht naar sturingsmogelijkheden.

Oplossing

Inzicht in de ingezette jeugdhulp per school door een koppeling van de jeugdhulpdata van een gemeente of regio van gemeenten (welk kind krijgt welke jeugdhulp?) aan de leerplicht data van deze gemeente of regio van gemeenten (welk kind staat ingeschreven op welke school?).

Eerst koppelt de data-analist de beide bestanden tot één bestand en vervolgens kunnen de eerste data-analyses worden gedraaid. Een belangrijk onderscheid hierbij is het verschil tussen de data-analyse en de informatieanalyse. Data wordt pas informatie wanneer de cijfers in context worden geplaatst en er betekenis aan wordt gegeven. Het is belangrijk om gezamenlijk (met datakennis én inhoudelijke kennis) handvatten te creëren om keuzes te maken op basis van informatie. Welke databronnen zijn relevant om te koppelen waardoor aan meer jeugdigen passende hulp geboden kan worden met minder budget?

Door de analyse wordt inzichtelijk wat het aantal jeugdhulpcliënten per 100 leerlingen is en de verschillen hierin per onderwijstype. Dit kan aanleiding zijn om verder in te zoomen per school binnen een bepaald onderwijstype: in hoeverre wijken de onderliggende scholen af van het gemiddelde? Welke scholen in het Speciaal Beroepsonderwijs hebben nog meer dan bijv. 60 jeugdhulpcliënten per 100 leerlingen, en welke minder? Deze analyse maakt het mogelijk dezelfde typen scholen met elkaar te benchmarken.

Resultaten

  • Inzicht in welke Jeugdhulp er per school wordt ingezet sinds 2015.
  • Gericht gesprekken voeren met ‘afwijkende’ scholen.
  • Maatregelen nemen op basis van de informatieanalyse.
  • Is er sprake van veel GGZ op bepaalde middelbare scholen, verwezen door de huisarts? Dat kan aanleiding zijn voor de inzet van een GGZ-hulpverlener op deze specifieke middelbare school, of op een groep van scholen.
  • Is er sprake van veel dagdelen dagbesteding op het speciaal onderwijs, terwijl een kind dus ook leerplichtig is? Dat kan aanleiding zijn om gesprekken aan te gaan met het speciaal onderwijs waar dit speelt, kan deze dubbele financiering niet voorkomen worden?
  • Zie je een hoog aantal jeugdhulpcliënten per 100 leerlingen? De gemeente Almere bijvoorbeeld heeft ervoor gekozen bepaalde aanbieders een vaste plek te geven op school. Op die manier is er sprake van korte lijnen en veel preventieve zorg in plaats van verwijzingen naar de jeugdhulp. De gemeente Almere schrijft hierover: “De hulpverlener is voor zowel leerlingen als ouders ook gewoon een juf (of meester), met wel een andere rol. In het ontwikkelingsplan van leerlingen worden doelen gesteld, die deels door de aanbieder worden uitgevoerd. Ouders hoeven hierdoor niet aan meerdere partijen hun verhaal te doen.”

Houdt de kwestie onderwijs-gerelateerde Jeugdhulp ook jouw gemeente bezig?

Ben je geïnteresseerd in onze aanpak rondom het sturen door inzichten, verkregen door de koppeling van onderwijsgegevens aan jeugdhulpgegevens? We delen graag onze kennis en onze ervaring over onderwijs-gerelateerde jeugdhulp. We nemen je graag mee in het proces, de te nemen stappen in het kader van de privacywetgeving, de data-analyse, de informatieanalyse, zodat we samen de juiste set aan sturingsmaatregelen kunnen ontwerpen. Waarschijnlijk heb je een hoop data onbenut op de planken liggen waar je een hoop kansen kunt pakken. Wil je in contact met ons komen over onze dienstverlening rond onderwijs-gerelateerde jeugdhulp? Neem dan contact op met Inez van de Wiel, te bereiken via 06 340 67 667 of via inez.vandewiel@vandamoosterbaan.nl