Bij veel gemeenten beginnen de gevolgen van de coronacrisis zich al duidelijk af te tekenen binnen Werk en Inkomen. Vlak na de start van de crisis gaf 20% van de Nederlanders aan te maken te hebben met een  inkomensterugval. En gezien de huidige situatie ligt het voor de hand dat de komende tijd alleen maar toe zal nemen. Gemeenten merken dit door oplopende aantallen bijstandsuitkering, maar het is ook te verwachten dat het aantal inwoners met schulden zal toenemen. Daarnaast is er veel aandacht voor ondernemers die in schulden raken door faillissement.

Ook voordat de coronacrisis uitbrak, was op landelijk niveau de brede schuldenaanpak al actueel. Een grootschalige aanpak van vroegsignalering moet er voor zorgen dat inwoners met problemen niet pas bij de gemeente aankloppen als de schulden al te groot zijn. Gemeenten moeten vroegtijdig helpen, maar ook bijvoorbeeld woningcorporaties, banken en verzekeraars wordt gevraagd mensen met betalingsachterstanden eerder helpen.

De wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) wijzigt per 1 januari 2021. Gemeenten worden verantwoordelijk voor vroegsignalering, en de signalen moeten leiden tot actie. Het staat gemeenten vrij hoe dat te doen, maar er moet wel een beleid voor komen.

De verantwoordelijkheidsgebeiden Werk en Inkomen, en Armoede liggen al langere tijd op gemeenteniveau, in de vorm van bijvoorbeeld de minimaregelingen zoals de kindregelingen, sportregelingen, zorgverzekering. Uitdaging daar is er voor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen in armoede leven, in de eerste plaats door te zorgen dat meer mensen aan het werk komen.

Creëer inzicht

Het dashboard Preventie en Vroegsignalerings van Van Dam en Oosterbaan geeft inzicht in behoeften en kenmerken van mensen met schulden of met een bijstandsuitkering. Gemeenten kunnen deze informatie ook aanvullen met eigen regionale en lokale data, en zo op wijk- en kernniveau inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van deze doelgroepen. Denk hierbij aan wonen, samenstelling huishoudens, opleiding en de voorzieningen uit de Jeugdwet, WMO en Participatiewet.

Op basis van statistische analyses worden de wijken en buurten met elkaar gebenchmarkt. Dit creëert heldere inzichten in de afwijkingen tussen de wijken en buurten en geeft handvatten om gericht te kunnen interveniëren, beleid op te stellen en aan te scherpen, pilots te voeren, business-cases uit te werken en om middelen op basis van feiten en cijfers te alloceren.

Daarnaast biedt Van Dam en Oosterbaan instrumenten als een Raadsmonitor, of een Beleidsmonitor Armoede en Schulden. Deze helpen om op elk niveau binnen een gemeente inzicht te krijgen in de doelen en de realisatie.

Het resultaat?

Met het preventie en vroegsignalering dashboard hebben medewerkers beter inzicht in de doelgroepen, waardoor zij beleid kunnen ontwikkelen om mensen en middelen in te zetten waar dit het meest nodig is. Beleidsvoorstellen kunnen goed onderbouwd worden met behulp van feiten en cijfers.

Op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau is de juiste informatie beschikbaar om te kunnen verantwoorden, sturen, of om in de dagelijkse praktijk de juiste keuzes te kunnen maken. Denk hierbij aan inzicht in:

Mensen en middelen kunnen op het juiste moment, op de juiste manier worden ingezet, om zo op een zo efficient mogelijke manier de problematiek binnen Armoede en Schuld aan te pakken.

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organsatie? Neem contact op met Bas Meuffels, bas.meuffels@vandamoosterbaan.nl. Telefoon: 06-21250678

Gerelateerd