Veel gemeenten hebben enorme tekorten in het domein Jeugd. Dit heeft verschillende oorzaken; cliënt aantallen stijgen en de zorgduur stijgt. Ook lijkt een tendens zichtbaar te worden dat er zwaardere zorg wordt ingezet dan voorheen.

Hoe kunnen de kosten beheerst worden zonder te snijden in kwaliteit? Hierbij kampen veel gemeenten met een dilemma; snijden in preventie levert op korte termijn een besparing op, maar op lange termijn levert dit mogelijk een enorme kostenpost op vanwege escalerende geïndiceerde zorg.

Weinig gemeenten hebben real time inzicht in de huidige stand van zaken. Bijkomende moeilijkheid daarbij is dat kwantitatieve cijfers weliswaar goed zijn te meten (hoeveelheid cliënten, uren, gemaakte kosten), maar de kwaliteit van de zorg, zoals recidive, terugval en effectiviteit van zorg, zijn veel lastiger in kaart te brengen. 

Ook het effect van beleidsmaatregelen is voor veel gemeenten niet inzichtelijk. Op basis waarvan worden beslissingen over het beleid genomen? Hoe wordt het succes van een pilot geëvalueerd?

Creëer inzicht en grip

De dashboards die Van Dam en Oosterbaan heeft ontwikkeld voor het domein Jeugd, helpen om de basis op orde te krijgen. Door op realtime basis te kunnen zien hoe het er voor staat, kan sneller worden ingegrepen en bijgestuurd.

Een dashboard wordt ingericht op de specifieke informatiebehoefte van een gemeente:

Daarnaast kunnen de adviseurs van Van Dam en Oosterbaan helpen bij effectmetingen, verdiepende onderzoeken of analyses. Van het monitoren van pilot, tot het opstellen van business cases; het doel is elke keer om met vooruitziende of terugkijkende blik de effecten van de beleidsmaatregelen te zien, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. De informatie uit de onderzoeken en analyses kunnen daarna ook structureel geborgd worden in een dashboard.

Het resultaat?

Gemeenten krijgen betere sturingsmogelijkheden, op zowel kwaliteit als kosten. We komen tot oplossingen, op basis van cijfers gecombineerd met signalen uit het veld. Er ontstaat vroegtijdig inzicht of een pilot het gewenste effect heeft, en concrete aanbevelingen of waar deze pilot verder uitgerold zou kunnen worden.

Kortom, meer handvatten om de schaarse middelen op de juiste plek in te zetten. Beleidsmedewerkers en management hebben meer inzicht, meer grip, en zijn meer in control.

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem contact op met Inez van de Wiel, inez.vandewiel@vandamoosterbaan.nl. Telefoon: 06 34 06 76 67

Gerelateerd