Thema: MOBW

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Decentralisatie met de juiste data!

Vanaf 2022 zijn alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het onderdeel beschermd wonen. Daarmee krijgen ze de verantwoordelijkheid voor een nieuwe groep kwetsbare cliënten met complexe problematiek en soms hoge kosten. Het is dan ook meer dan logisch dat elke gemeente begint met inzicht in de aantallen cliënten en de kosten.

Elke gemeente zal een eigen visie ontwikkelen op de rol die zij wil vervullen voor deze groep cliënten en met wie zij daarop willen samenwerken. Vanuit het Rijk worden hiervoor richtlijnen gegeven maar de echte invulling moet regionaal opgepakt worden. Bovendien speelt de onzekerheid van het nieuwe verdeelmodel Sociaal Domein een grote rol bij de implementatie van de decentralisatie MOBW.

Regionaal moeten er afspraken gemaakt worden over de toegang tot Beschermd Wonen, de inkoop van voorzieningen, afspraken over financiële solidariteit en de inrichting van de samenwerking. De decentralisatie is voor gemeenten ook een kans om de regionale samenwerking anders in te vullen, bijvoorbeeld op een andere schaal of in aansluiting bij een andere regio.

 

Wat levert het op?

Van Dam & Oosterbaan helpt veel gemeenten om dit eerste inzicht te krijgen in de vorm van een monitor MOBW. We analyseren niet alleen de cijfers. We duiden deze cijfers ook in de context, met behulp van onze up to date domeinkennis. Zo maken we van data begrijpelijke informatie en ontwikkelen we op basis daarvan concrete sturingsmogelijkheden.

Daarnaast ondersteunen we meerdere regio’s bij het opstellen van een visie en het maken van een impactanalyse. De combinatie van inhoudelijke kennis en ervaring maakt ons prima kwartiermakers en procesbegeleiders in de soms lastige intergemeentelijke samenwerking.

Tenslotte zijn we gespecialiseerd in inkoop en contractmanagement sociaal domein en beschermd wonen. We ondersteunen gemeenten in het opstellen van een inkoopstrategie en bij de inkoop en het contractmanagement.

Concreet helpen we gemeenten bij:

  • Eerste inzicht omvang van beschermd wonen op gemeentelijk niveau.
  • Eerste inzicht in de kosten en meerjaren ontwikkeling
  • Het ontwikkelen van een dashboard MOBW
  • Onderzoek in de vorm van effectmetingen, business cases en evaluaties.
  • Impactanalyse van de regionale gevolgen van de decentralisatie MOBW
Eerste inzicht in de gevolgen van de decentralisatie MO-BW
Framework voor de regionale samenwerking
Heldere visie op de thematiek
Integrale oplossingen door vertaling van de visie naar beleid, regelgeving en inkoop en contractmanagement
Handvatten om niet hoog-over in gesprek te blijven met samenwerkingspartners, maar juist concrete gezamenlijke stappen te zetten

Iets voor uw gemeente?

Heeft jouw gemeente interesse in een datagedreven aanpak voor MOBW? Wij komen graag in contact. Plan een adviesgesprek in of download onze whitepaper voor meer informatie.

Rechtstreeks contact met één van onze adviseurs op dit thema kan ook. Neem contact op met Wietse de Boer, wietse.deboer@vandamoosterbaan.nl of 06 48 06 46 51.

Wij hebben dit onderzoek o.a. uitgevoerd voor:

cropped shot of thoughtful businessman reading business paper at office

Download de Whitepaper

Vul hieronder je contact gegevens in

New business day is coming and I am ready for it

Plan een advies gesprek

Vul hieronder je contact gegevens in

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?