Op dit moment liggen de verantwoordelijkheden en middelen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang bij centrumgemeenten, die zorgen voor afstemming met onderliggende gemeenten en regio’s. De geplande doordecentralisatie, waarbij de beschikbare middelen worden toegewezen aan de onderliggende gemeenten, zorgt er voor dat gemeenten in korte tijd inhoudelijk en organisatorisch moeten worden klaargestoomd om dit inhoudelijk op te kunnen pakken; voor de meeste gemeenten een grote uitdaging.

Toegang tot zorg, beschikbaarheid van voldoende FTE, juridische kennis, het regelen van de inkoop, het voeren van accountgesprekken met aanbieders; stuk voor stuk expertise gebieden die van groot belang zijn bij het implementeren van de doordecentralisatie. Zowel op organisatieniveau als op inhoudelijk niveau zijn er grote vraagstukken die moeten worden ingebed in de organisatie:

Voor WMO gaat de doordecentralisatie vooralsnog vanaf 2026 gelden. Bovendien spelen daar bij veel gemeente nu al grote uitdagingen als het gaat om bijvoorbeeld de abonnementstarieven, en zijn er trends als Inkoop naar Resultaat waar mee geëxperimenteerd wordt.

Impactanalyse en ondersteuning bij implementatie

Van Dam en Oosterbaan heeft een impactanalyse MOBW ontwikkeld voor zowel de transitie als de beoogde transformatie. Hiermee brengen onze adviseurs in kaart wat de huidige status is binnen een gemeente, en wat er nog nodig is om de werkzaamheden die via de doordecentralisatie bij de gemeente terecht zullen komen, goed te borgen. We maken inzichtelijk welke impact de doordecentralisatie gaat hebben op de gemeente en de regio, en welke keuzes er gemaakt moeten worden.

De analyse kijk zowel naar de kwalitatieve, als de kwantitatieve factoren. We ontwikkelen scenario’s, en geven aan welke impact elk scenario heeft.

Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het implementeren van een nieuwe werkwijze voor de betrokken teams. Sociale teams, wijkteams; MOBW raakt veel verschillende domeinen. Bovendien moeten er lijntjes gelegd worden naar bijvoorbeeld woningcorporaties, wijkagenten, boa’s, buurtcentra. Wij ontwikkelen een stroomschema met een beslisboom, met achterliggende documenten en werkinstructies, waarmee de medewerkers concreet worden ondersteund in hun dagelijks werk.

Het resultaat?

Met de Impactanalyse MOBW krijgen gemeenten meer inzicht in een haalbare fasering van de doordecentralisatie. Er ontstaat inzicht in de data en wat er op je afkomt aan cliënten, werkzaamheden en kosten. Met behulp van de Impactanalyse kunnen degelijk onderbouwde keuzes gemaakt worden over implementatie van de nieuwe verantwoordelijkheden in de organisatie.

Daarnaast zorgt de ondersteuning bij de implementatie van de werkwijze ervoor dat de medewerkers vanaf dag 1 hun werk goed kunnen uitvoeren. Alle partijen zijn goed aangehaakt, en de nieuwe werkzaamheden zijn goed geborgd.

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem contact op met Inez van de Wiel, inez.vandewiel@vandamoosterbaan.nl. Telefoon: 06 34 06 76 67

Gerelateerd