Value-based Healthcare: de toegevoegde waarde voor de cliënt centraal

Tijdens mijn masteropleiding Healthcare Management maakte ik kennis met het concept van Value-based Healthcare van Michael Porter. Porter is professor aan de Harvard Business School. Hij lijkt hiermee een internationale beweging in gang te hebben gezet in de gezondheidszorg.

Kort samengevat, met Value-Based Healthcare worden gezondheidsuitkomsten afgezet tegen de kosten van de zorg. Dit betekent dat de toegevoegde waarde voor een cliënt centraal staat bij het organiseren van zorg. En dus niet het volume van de zorg of kostenbesparing, zoals in de praktijk vaak het geval is. Immers, meer of minder zorg heeft niet altijd een effect op de gezondheid van een cliënt. Maar ook kostenbesparing is geen doel op zich. Je loopt dan namelijk het risico om “valse besparingen” te maken. Er wordt dan beknibbeld op dure behandelingen die erg effectief zijn.

Een gevolg hiervan is dat op een later moment alsnog duurdere of méér zorg ingezet moet worden. Met Value-based Healthcare wordt nadrukkelijk het gehele zorgpad van een cliënt in beschouwing genomen. De zorg is gedefinieerd als een keten van verschillende activiteiten. Deze activiteiten starten met preventie en eindigen met nazorg. Door met deze bril naar zorg te kijken ontstaat onder andere ruimte om te investeren in preventie. Want de juiste preventieactiviteiten zorgen dat de behoefte aan andere (dure) zorgactiviteiten afnemen. Het mes snijdt aan twee kanten: je creëert gezondheidswinst voor cliënten en voorkomt tegelijkertijd kosten van (dure) specialistische of tweedelijnszorg.

Value-based Healthcare in Nederland

Ook in Nederland begint Value-based Healthcare voet aan de grond te krijgen. Hieronder drie voorbeelden:

Decentralisatie Jeugdzorg: een kans voor de implementatie van Value-based Healthcare?

Met de Jeugdwet is in 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp en Jeugd-ggz aan gemeentes gegeven. Sindsdien zijn gemeenten verplicht om in hun beleidsplan outcome-criteria voor jeugdhulpvoorzieningen te definiëren. Dit lijkt mij een goede opstap voor het implementeren van Value-based Healthcare in de Jeugdzorg. Een uitgangspunt van Value-based Healthcare is namelijk dat de toegevoegde waarde voor een cliënt gemeten wordt. Hier geldt ook: meten is weten!

Positief is dat het Nederlandse Jeugdinstituut (NJI) zich inspant om het werken met outcome-criteria in goede banen te leiden. In de nota “Outcome in zicht” uit 2014 spoort ze het veld aan om in gesprek te blijven over de criteria. Dit gesprek is belangrijk. Outcome-criteria moeten namelijk met de grootste zorg worden vastgesteld. Een breed draagvlak is onontbeerlijk en wordt enkel gecreëerd wanneer betrokken partijen het gevoel hebben dat het klopt wat er gemeten wordt. Daarnaast zijn samen met andere belangrijke partijen (waaronder de VNG en Jeugdzorg Nederland) met een werkgroep in 2015 en 2016 de outcome-criteria geharmoniseerd. Lees hier de Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering – nadere uitwerking. Ik juich deze ontwikkelingen van harte toe en hoop dat dit ertoe leidt dat de gesprekken in het veld van de jeugdzorg zullen verbreden en minder zullen gaan over het sturen op (enkel) volume en kostenbesparing.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem dan contact met me op via sanne.arts@vandamoosterbaan.nl of 06 18 24 32 62.

Deel via
Auteur

Sanne Arts