Whitepaper

De relatie tussen onderwijs en jeugdhulp in beeld: het juiste inzicht om samenwerking te bevorderen.

Wat behandelen we in deze whitepaper?

In deze whitepaper lees je meer over de uitdagingen in het onderwijs en de jeugdhulp. In beide werkvelden wordt gestreefd naar het zo optimaal mogelijk ondersteunen van onze jeugdigen. Echter gebeurt dit wel vaak door te kijken door hun eigen ‘bril’; de ‘bril’ van het onderwijs en de ‘bril’ van de jeugdhulp. Daar waar het gaat om dezelfde doelgroep.

Eén gezamenlijk bril

Data-analyse kan een oplossing bieden in het samenbrengen van het onderwijs en de jeugdhulp om de jeugdigen in ons land een zo optimaal mogelijke kans te bieden om zich te ontwikkelen. Door de, in een gemeente/regio, reeds beschikbare data over onderwijs en jeugdhulp aan elkaar te koppelen, ontstaat er een gezamenlijk ‘bril’.

De verschillende stappen

In zes hoofdstukken nemen we je mee in de gezamenlijke uitdagingen die er ondervonden worden in het werkveld van (passend) onderwijs en jeugdhulp. Vervolgens geven we je onze visie op de samenhang tussen deze twee werkvelden en hoe data-analyse ons kan helpen om de ervaren uitdagingen binnen (passend) onderwijs en jeugdhulp te gaan bekijken vanuit een gezamenlijk perspectief. We lichten dit toe aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Tevens bespreken we de belangrijkste aandachtspunten in het kader van privacy en het gebruik van een PIA (Privacy Impact Assessment) om je hierin te ondersteunen.

Maatwerk in je beleid

De informatie die vrijkomt door het koppelen en vervolgens analyseren van jeugdhulp- en onderwijs-data is uiteraard niet het doel, maar slechts het middel. Het middel om te komen tot voor de praktijk nieuwe inzichten en deze te gebruiken voor het opstellen, implementeren, monitoren en bijstellen van vernieuwend beleid. Beleid wat leidt tot het zo optimaal mogelijk inzetten van de beschikbare middelen om onze jeugdigen, daar waar nodig, zo goed mogelijk te ondersteunen.

Over de auteur Kim Oude Egberink

Kim is als adviseur bij Van Dam & Oosterbaan werkzaam na jarenlang (uitvoerend en beleidsmatig) werkzaam te zijn geweest binnen het Sociaal Domein (voornamelijk jeugdzorg). In haar rol als adviseur houdt ze zich graag bezig met onderwerpen op het snijvlak van beleid en uitvoering zoals het woonplaatsbeginsel, rechtmatigheid, samenwerking onderwijs-jeugdhulp, monitoring en rapportages, cliëntervaringsonderzoek en de rol/functie van jeugdprofessionals. Haar kennis van en ervaring in het sociaal domein combineert zij graag met haar liefde voor onderzoek en data-analyse om zo tot gedegen onderbouwde en voor de praktijk bruikbare adviezen te komen. Dit doet zij op een creatieve en pragmatische manier, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen en met aandacht voor de details zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Kim Oude Egberink voor een afspraak. Aan de rechter zijde van deze pagina vind je haar contactgegevens.

 

Download de hele whitepaper

Whitepaper 'De relatie tussen onderwijs en jeugdhulp in beeld'

Deel via
Author

Kim Oude Egberink